Informacja dla Klientów

 dotyczącego obowiązku prowadzącego punkt serwisowy

TELEKOMP Ryszard Buś, ul. Franciszkańska 31, lok. 6, 37-700 Przemyśl

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1895; dalej: ZużSprzElektU) prowadzący punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta. 

Zgodnie z art. 37 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1895; dalej: ZużSprzElektU) :

. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Odmawia się przyjęcia zużytego sprzętu przez serwisanta  jedynie w przypadku, kiedy zanieczyszczenie sprzętu stwarzałoby zagrożenie dla jego zdrowia lub życia osób (art. 41 ust. 1 ZużSprzElektU).

Adresy dostępnych punktów zbiórki elektroodpadów:

  • PSZOK ulica Sportowa, Przemyśl, (wjazd od ulicy Willsona, jadąc od mostu kolejowego w stronę Galerii Sanowa).

  • Ekoline Usługi Komunalne Sp. z o.o., Niziny 290, 37-716 Orły*) Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym
w widocznym miejscu informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.